Race 4

1351 TURF SPRINT PRESENTED BY STC | 5:45 PM

  • Total prize (USD)
    1,500,000
  • Prize breakdown (USD)
    1st 900,000 2nd 300,000 3rd 150,000 4th 75,000 5th 45,000 6th 30,000
  • Conditions
    4YO+ 1351m Turf
No. Horse name Trainer Country Weight
1
Yoshito Yahagi
Japan
57kg
2
William Mott
United States
57kg
3
Charlie Hills
United Kingdom
57kg
4
Takashi Saito
Japan
57kg
5
Richard Hannon
United Kingdom
57kg
6
7 YO - H
Charlie Hills
United Kingdom
57kg
7
6 YO - H
Bedan Alsubaie
KSA
57kg
8
Bader Rezaiq
KSA
57kg
9
Richard Hannon
United Kingdom
55kg
10
Takeshi Matsushita
Japan
55kg
11
Toru Hayashi
Japan
55kg
12
Abdullah Mishriff
KSA
-
13
Fawaz Alghareeban
KSA
-
14
Abdullah Mishriff
KSA
-
15
Fawaz Alghareeban
KSA
-
16
Naif Almandeel
KSA
-
17
Hamad Al Rasheed
KSA
-
18
Naif Ahmad Fahad Alahmad
KSA
-
19
Sabah Alshammri
KSA
-
20
Hussein Alshoieb
KSA
-
21
Fawaz Alghareeban
KSA
-
22
Mohammed Alhirabi
KSA
-
23
Faisal Mashan
KSA
-
24
Charlie Appleby
UAE
-
25
Bhupat Seemar
UAE
-
26
7 YO - M
Bader Almifgie
KSA
-
27
Abdullah Mishriff
KSA
-
28
Naif Almandeel
KSA
-
29
Abdullah Albadah
KSA
-
30
Yoshito Yahagi
Japan
-
31
Rashed Daban
KSA
-
32
Meshal Shraim
KSA
-
33
Fahad Alfehaid
KSA
-
34
Abdullah Mishriff
KSA
-
35
Mohammed Alhirabi
KSA
-
36
Nicholas Bachalard
KSA
-
37
Abdullah Mishriff
KSA
-
38
Naif Almandeel
KSA
-
39
Fawaz Alghareeban
KSA
-
40
Naif Almandeel
KSA
-
41
Saeed bin Suroor
UAE
-
42
Fahad Alfehaid
KSA
-
43
Abdulaziz Bin Jalal
KSA
-
44
Fawaz Alghareeban
KSA
-
45
Bader Rezaiq
KSA
-
46
Salem bin Ghadayer
UAE
-
47
Fawzi Nass
Bahrain
-
48
Abdullah Albadah
KSA
-
49
Hussein Alshoieb
KSA
-
50
Charlie Appleby
UAE
-
51
Mohammed Alhirabi
KSA
-
52
Bedan Alsubaie
KSA
-
53
Fawaz Alghareeban
KSA
-
54
Mohammed Alhirabi
KSA
-
55
David Evans
United Kingdom
-
56
Mohammed Alhirabi
KSA
-
57
Saud Rezaiq
KSA
-
58
Abdullah Mishriff
KSA
-
59
Abdullah Alhamad
KSA
-
60
Bedan Alsubaie
KSA
-
61
Meshal Almutairi
KSA
-
62
Naif Almandeel
KSA
-
63
Abdullah Alfarraj
KSA
-
64
Bhupat Seemar
UAE
-
65
Abdullah Mishriff
KSA
-
66
Mohammed Alhirabi
KSA
-
67
Julio Olascoaga
Uruguay
-
68
Hussein Alshoieb
KSA
-
69
Meshal Almutairi
KSA
-
70
8 YO - H
Bedan Alsubaie
KSA
-